Python dla początkujących – Podstawy programowania – Podstawy OOP w Python [9]

Podstawy OOP w Python

OOP w Pythonie to podejście do programowania, które koncentruje się na używaniu obiektów i klas tak samo, jak w innych ogólnych językach programowania. Obiekty mogą być dowolnymi obiektami ze świata rzeczywistego. Python umożliwia programistom tworzenie aplikacji przy użyciu podejścia OOP, z głównym naciskiem na możliwość ponownego wykorzystania kodu. Tworzenie klas i obiektów w Pythonie jest bardzo łatwe.

Czym jest klasa?

Klasa w Pythonie to logiczne grupowanie danych i funkcji. Daje swobodę tworzenia struktur danych, które zawierają dowolną treść, a tym samym są łatwo dostępne.

Na przykład każdy pracownik banku, który chce pobrać dane klienta online, przejdzie do klasy klienta, w której zostaną wymienione wszystkie jego atrybuty, takie jak szczegóły transakcji, szczegóły dotyczące wypłat i wpłat, zaległy dług itp.

Jak zdefiniować klasy Pythona

Aby zdefiniować klasę, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

Krok 1) W Pythonie klasy są definiowane przez słowo kluczowe „Class”

class mojaKlasa():

Krok 2) Wewnątrz klas możesz zdefiniować funkcje lub metody, które są częścią tej klasy

def metoda1 (self):
  print "Metoda pierwsza"
def metoda2 (self,someString): 
  print "Mój string:" + someString

Krok 3) Dodajemy metody do klasy

class mojaKlasa():
 def metoda(self):
   print("Metoda pierwsza")
    
 def method2(self,someString):  
   print("Mój string" + someString)

Krok 4) Tworzymy obiekt klasy

c = mojaKlasa()

Krok 5) Wywołujemy metodę w klasie

c.metoda1()
  c.metoda(" oto ja")

Pełny kod:

class mojaKlasa():
 def metoda1(self):
   print("Metoda pierwsza")
    
 def metoda2(self,someString):  
   print("Mój string:" + someString)
 
   
def main():      
 c = mojaKlasa ()
 c.metoda1()
 c.metoda2(" oto ja")
 
if __name__== "__main__":
 main()

Jak działa dziedziczenie

Dziedziczenie to funkcja używana w programowaniu obiektowym; odnosi się do zdefiniowania nowej klasy z mniejszą ilością modyfikacji lub bez modyfikacji istniejącej klasy. Nowa klasa nazywana jest klasą pochodną, ​​a od tej, którą dziedziczy, nazywana jest klasą bazową. Python obsługuje dziedziczenie; obsługuje również wiele dziedziczeń. Klasa może dziedziczyć atrybuty i metody zachowania z innej klasy.

Składnia dziedziczenia w Python:

class KlasaDziedziczaca(KlasaBazowa):
  cialo_klasy_dziedziczacej

Krok 1) Uruchom poniższy kod w [su_button url=”https://coderarmour.com/interpreter-python/” icon=”icon: python” icon_color=”#fceb28″]Interpreter Python[/su_button]

class mojaKlasa():
 def metoda1(self):
   print("Metoda pierwsza")
    
 
class KlasaPotomna(mojaKlasa): #childclass
 #def metoda1(self):
    #mojaKlasa.metoda1(self);
    #print ("Klasa potomna metoda1")
    
 def metoda2(self):
    print("Klasa potomna metoda2")   
     
def main():      
 c2 = KlasaPotomna()
 c2.metoda1()
 #c2.metoda2()

if __name__== "__main__":
 main()

Zauważ, że w klasie potomnej, metoda1 nie jest zdefiniowana, ale pochodzi od rodzica MojaKlasa dane wyjściowe to „Metoda pierwsza”.

Krok 2) Odkomentuj wiersze w klasie potomnej i uruchom kod

Teraz metoda 1 jest zdefiniowana w klasie potomnej, a wynik „Klasa potomna metoda1” jest wyświetlany poprawnie.

Krok 3) Odkomentuj wiersz c2.metoda2. Uruchom kod.

Metoda 2 klasy potomnej jest wywoływana, a „Klasa potomna metoda2” jest wypisywana zgodnie z oczekiwaniami.

Konstruktory w Python

Konstruktor to funkcja klasy, która tworzy instancję obiektu do predefiniowanych wartości.

Zaczyna się od podwójnego podkreślenia (_). Jest to metoda __init__()

W poniższym przykładzie bierzemy nazwę użytkownika za pomocą konstruktora.

class Uzytkownik:
  name = ""

  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def przywitajSie(self):
    print("Witaj: " + self.name)

User1 = Uzytkownik("Marcin")
User1.przywitajSie()

Czego się dowiedzieliśmy?
„Klasa” to logiczne grupowanie funkcji i danych. Klasa Pythona zapewnia wszystkie standardowe funkcje programowania zorientowanego obiektowo.

 • Mechanizm dziedziczenia klas
 • Klasa pochodna, która przesłania dowolną metodę swojej klasy bazowej
 • Metoda może wywołać metodę klasy bazowej o tej samej nazwie
 • Klasy Pythona są definiowane przez samo słowo kluczowe „class”
 • Wewnątrz klas możesz definiować funkcje lub metody, które są częścią klasy
 • Wszystko w klasie jest wcięte, podobnie jak kod w funkcji, pętli, instrukcji if itp.
 • Argument self w Pythonie odnosi się do samego obiektu. Self to nazwa preferowana przez Pythona do wskazania pierwszego parametru metod instancji w Pythonie
 • Środowisko uruchomieniowe Pythona automatycznie przekaże wartość „self” po wywołaniu metody instancji na instancji, niezależnie od tego, czy dostarczysz ją celowo, czy nie
 • tW Pythonie klasa może dziedziczyć atrybuty i metody zachowania z innej klasy zwanej podklasą lub klasą spadkobiercy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *