Python dla początkujących – Podstawy programowania – Operatory Python [5]

Operatory Python

Czym są operatory logiczne w Pythonie?

Operatory logiczne w Pythonie służą do wykonywania operacji logicznych na wartościach zmiennych. Możemy obliczyć warunki na podstawie wyników wartości logicznych. W Pythonie istnieją głównie trzy typy operatorów logicznych: AND, OR i NOT. Operatory są reprezentowane przez słowa kluczowe lub znaki specjalne.

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne wykonują różne obliczenia arytmetyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, modulo itp. W Pythonie istnieją różne metody obliczeń arytmetycznych, takie jak użycie funkcji eval, deklarowanie zmiennej i obliczanie lub wywoływanie funkcji.

Przykład: Dla operatorów arytmetycznych weźmiemy prosty przykład dodawania gdzie dodamy dwucyfrowe 11+9=20

x= 11	
y= 9
print(x + y)

Operatory porównania

Operatory porównania porównują wartości po obu stronach operandu i określa relację między nimi. Posiadamy różne operatory porównania w Pythonie:

 • ==
 • !=
 • <>
 • >,<
 • =

Przykład: Dla operatorów porównania porównamy wartość x z wartością y i wypiszemy wynik jako prawda lub fałsz. Tutaj na przykład nasza wartość x = 4, która jest mniejsza niż y = 5, więc kiedy wypisujemy wartość jako x>y, faktycznie porównuje wartość x z y, a ponieważ nie jest poprawna, zwraca fałsz.

x = 4
y = 5
print(('x > y is',x>y))

Operatory przypisania w Pythonie

Operatory przypisania w Pythonie służą do przypisywania wartości prawego operandu do lewego operandu. Różne operatory przypisania używane w Pythonie to (+=, – = , *=, /= itd.).

Przykład: operatory przypisania w Pythonie to po prostu przypisanie wartości, na przykład

num1 = 4
num2 = 5
print(("Line 1 - Value of num1 : ", num1))
print(("Line 2 - Value of num2 : ", num2))

Przykład operatora przypisania złożonego

Możemy również użyć złożonego operatora przypisania, w którym można dodawać, odejmować, mnożyć prawy operand przez lewy i przypisywać dodawanie (lub dowolną inną funkcję arytmetyczną) do lewego operandu.

Krok 1: Przypisz wartość do num1 i num2
Krok 2: Dodaj wartość num1 i num2 (4+5=9)
Krok 3: Do tego wyniku dodaj num1 do wyniku kroku 2 (9+4)
Krok 4: Wydrukuje końcowy wynik jako 13

num1 = 4
num2 = 5
res = num1 + num2
res += num1
print(("Linia 1 - jest wynikiem: ", res))

Operatory logiczne lub operatory bitowe

Operatory logiczne w Pythonie są używane dla instrukcji warunkowych, które są prawdziwe lub fałszywe. Operatory logiczne w Pythonie to AND, OR i NOT. Dla operatorów logicznych obowiązują następujące warunki.

Dla operatora AND – zwraca TRUE, jeśli oba operandy (prawa i lewa strona) są prawdziwe
Dla operatora OR — zwraca TRUE, jeśli którykolwiek z operandów (prawa lub lewa strona) jest prawdziwy
Dla operatora NOT- zwraca TRUE, jeśli operand jest fałszywy
Przykład: Tutaj w przykładzie otrzymujemy prawdę lub fałsz na podstawie wartości a i b

a = True
b = False
print(('a i b to',a and b))
print(('a albo b to',a or b))
print(('not od a to',not a))

„Membership operators”

Operatory te sprawdzają przynależność do sekwencji, takiej jak listy, ciągi znaków lub krotki. W Pythonie używane są dwa operatory członkostwa. Daje wynik na podstawie zmiennej występującej w określonej sekwencji lub ciągu

Przykład: Na przykład tutaj sprawdzamy, czy wartość x=4 i wartość y=8 jest dostępna na liście, czy nie, używając operatorów in i not in.

x = 4
y = 8
list = [1, 2, 3, 4, 5 ];
if ( x in list ):
  print("Line 1 - x jest dostępne w tej liscie")
else:
  print("Line 1 - x nie jest dostępne w tej liscie")
if ( y not in list ):
  print("Line 2 - y nie jest dostępne w tej liscie")
else:
  print("Line 2 - y jest dostępne w tej liscie")

aaa

OperatoryZnaczenie
**Wykładnik
*, /, //, %Mnożenie, dzielenie, modulo
+, –Dodawanie, odejmowanie
<= < > >=Operatory porównania
= %= /= //= -= += *= **=Operatory przypisania
is is notOperatory toższamości
in not inOperatory członkostwa
not or andLogiczne operatory

Streszczenie:
Operatory w języku programowania służą do wykonywania różnych operacji na wartościach i zmiennych. W Pythonie możesz używać operatorów takich jak

 • W Pythonie istnieją różne metody obliczeń arytmetycznych, ponieważ można użyć funkcji eval, zadeklarować zmienną i obliczyć lub wywołać funkcje
 • Operatory porównania często określane jako operatory relacyjne służą do porównywania wartości po obu ich stronach i określania relacji między nimi
 • Operatory przypisania Pythona służą po prostu do przypisania wartości do zmiennej
 • Python pozwala również na użycie złożonego operatora przypisania w skomplikowanych obliczeniach arytmetycznych, w których można przypisać wynik jednego operandu do drugiego
 • Dla operatora AND – zwraca TRUE, jeśli oba operandy (prawa i lewa strona) są prawdziwe
 • Dla operatora OR — zwraca TRUE, jeśli którykolwiek z operandów (prawa lub lewa strona) jest prawdziwy
 • Dla operatora NOT- zwraca TRUE, jeśli operand jest fałszywy
 • W Pythonie używane są dwa operatory członkostwa. (w, nie w).
 • Daje wynik na podstawie zmiennej występującej w określonej sekwencji lub ciągu
 • Dwa operatory identyfikujące używane w Pythonie to (jest, nie jest)
 • Zwraca true, jeśli dwie zmienne wskazują ten sam obiekt, a false w przeciwnym razie
 • Operator pierwszeństwa może być przydatny, gdy musisz ustawić priorytet, dla którego obliczenia muszą być wykonane jako pierwsze w złożonych obliczeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *