Darmowy Kurs Python 2022
O lekcji

Czym jest funkcja enumerate() w języku Python?

Enumerate() to wbudowana funkcja dostępna z biblioteką Pythona. Pobiera dane dane wejściowe jako kolekcję lub krotki i zwraca je jako obiekt enumerate. Polecenie Python Enumerate() dodaje licznik do każdego elementu iterowalnego obiektu i zwraca obiekt enumerate jako ciąg wyjściowy.

Składnia enumerate()

enumerate(iterable, startIndex)

Parametry
Wyróżniamy trzy parametry:

 • iterable: obiekt, który można zapętlić.
 • startIndex: (opcjonalne) Licznik rozpocznie się od wartości podanej w startIndex dla pierwszego elementu w pętli i będzie zwiększał go dla następnego elementu, aż osiągnie koniec pętli.
  Jeśli jednak startIndex nie zostanie określony, licznik rozpocznie się od 0.

ReturnValue:
Zwróci iterableobject z countvalue do każdego z elementów do iteratorobject podanego jako wejście.

Enumerate() w przykładzie

Metoda Enumerate zawiera automatyczny licznik/indeks do każdego z elementów znajdujących się na liście Enumerate w Pythonie. Wartość firstindex rozpocznie się od 0. Można również określić startindex za pomocą opcjonalnego parametru startIndex w enumerate.

Przykład
W poniższym kodzie mylist jest listą podaną funkcji Enumerate w Pythonie. Funkcja list() służy do wyświetlania danych wyjściowych Enumerate Python.

Uwaga: nie jest używany startIndex, dlatego indeks dla pierwszego elementu rozpocznie się od 0.

mylist = ['A', 'B' ,'C', 'D']
e_list = enumerate(mylist)
print(list(e_list))

Wyjście:

[(0, 'A'), (1, 'B'), (2, 'C'), (3, 'D')]

Używanie Enumerate() na liście z startIndex

W poniższym przykładzie indeks początkowy podany jako 2. Indeks pierwszego elementu rozpocznie się od podanego indeksu początkowego.

Przykład:

W poniższym przykładzie mylist jest listą podaną do wyliczenia. Funkcja list() służy do wyświetlania danych wyjściowych enumerate.

mylist = ['A', 'B' ,'C', 'D']
e_list = enumerate(mylist,2)
print(list(e_list))

Wyjśćie:

[(2, 'A'), (3, 'B'), (4, 'C'), (5, 'D')]

Zapętlanie obiektu Enumerate

Przykład pokazuje wyliczanie po obiekcie z startIndex i bez.

Pierwsza pętla for nie ma startIndex, więc indeks zaczyna się od 0.
Druga pętla for ma startIndex jako 10, więc indeks zaczyna się od 10.

Przykład:

mylist = ['A', 'B' ,'C', 'D']

for i in enumerate(mylist):
 print(i)
 print("n")

print("Using startIndex as 10")  

for i in enumerate(mylist, 10):
 print(i)
 print("n")

Wyjście:

(0, 'A')
(1, 'B')
(2, 'C')
(3, 'D')

Używając startIndex jako 10

(10, 'A')
(11, 'B')
(12, 'C')
(13, 'D')

enumerate() na krotce

W poniższym przykładzie możesz użyć krotki wewnątrz wyliczania. Możesz również użyć startIndex, a klucz do każdego elementu będzie zaczynał się od startIndexgiven.

Domyślnie startIndex to 0. W tym miejscu klucz jest wyświetlany jako 0 dla pozycji A i 1 dla B i tak dalej.

Przykład:

my_tuple = ("A", "B", "C", "D", "E")
for i in enumerate(my_tuple):
 print(i)

Wyjście:

(0, 'A')
(1, 'B')
(2, 'C')
(3, 'D')
(4, 'E')

Wyliczanie używając łańcuchów znaków

W Pythonie łańcuch jest tablicą, a zatem można go zapętlić. Jeśli przekażesz ciąg do enumerate(), dane wyjściowe pokażą indeks i wartość dla każdego znaku ciągu.

Przykład:

my_str = "python"
for i in enumerate(my_str):
 print(i)

Wyjście:

(0, 'p')
(1, 'y')
(2, 't')
(3, 'h')
(4, 'o')
(5, 'n')

Enumerate na słowniku

W Pythonie słownik jest umieszczony w nawiasach klamrowych, wewnątrz tych nawiasów klamrowych deklarowane są wartości.

Każdy element jest parą klucz/wartość rozdzieloną przecinkami. Możesz użyć słownika wewnątrz enumerate() i zobaczyć wynik.

my_dict = {"a": "PHP", "b":"JAVA", "c":"PYTHON", "d":"NODEJS"}
for i in enumerate(my_dict):
 print(i)

Wyjście:

(0, 'a')
(1, 'b')
(2, 'c')
(3, 'd')

Zalety korzystania z Enumerate
Oto zalety/korzyści używania Enumerate w Pythonie:

 • Enumerate umożliwia przeglądanie listy, krotki, słownika, ciągu i podaje wartości wraz z indeksem.
 • Aby uzyskać wartość indeksu za pomocą pętli for, możesz skorzystać z listy.index(n). Jednak list.index(n) jest bardzo drogi, ponieważ dwukrotnie przechodzi przez pętlę for.
 • Enumerate jest bardzo pomocne w takim przypadku, ponieważ podaje indeks i pozycje za jednym razem.
Pliki ćwiczeń
Nie znaleziono załącznika
Nie znaleziono załącznika