Kategoria Javascript

Jak działa pętla foreach w JavaScript?

javascript foreach

Metoda forEach() w JavaScript jest używana do wykonania funkcji na każdym elemencie w tablicy. Jest to metoda tablicowa, którą można wywołać na dowolnej tablicy i wykonuje funkcję zwrotną na każdym elemencie w tablicy. Oto składnia użycia metody forEach(): array.forEach(function(currentValue, index,…