Zawartość kursu
Jak używać zmiennych w JS?
Zadeklaruj zmienne w JavaScript, przypisz wartość za pomocą przykładu
0/1
Czym są tablice w JavaScript?
Utwórz tablicę z przykładem w JavaScript
Pętle w JavaScript
For, While i Do While LOOP w JavaScript (z przykładem)
Instrukcje warunkowe
Instrukcje warunkowe w JS
Definiowanie i wywoływanie funkcji JavaScript
Drzewo DOM w JS
Podejście obiektowe
OOJS - Object Oriented JavaScript
Wewnętrzny i zewnętrzny JavaScript
Darmowy Kurs JavaScript 2022
O lekcji

Deklaracja zmiennych w JavaScript

Przed użyciem zmiennej musisz ją najpierw zadeklarować. Musisz użyć słowa kluczowego var, aby zadeklarować zmienną w ten sposób:
var name;

Przypisz wartość do zmiennej

Możesz przypisać wartość do zmiennej podczas deklarowania zmiennej lub po jej zadeklarowaniu.
var name = "John";
albo
var name;

name = "John";

Nazewnictwo zmiennych

Chociaż możesz nazwać zmienne, jak chcesz, dobrą praktyką programistyczną jest nadawanie zmiennym opisowych i znaczących nazw. Ponadto nazwy zmiennych powinny zaczynać się od litery i uwzględniają wielkość liter. Stąd zmienne student name i studentName są różne, ponieważ litera n w nazwie jest inna (n i N).
<html>
<head>
<title>Variables!!!</title>
<script type="text/javascript">
var one = 22;
var two = 3;
var add = one + two;
var minus = one - two;
var multiply = one * two;
var divide = one/two;
	document.write("First No: = " + one + "<br />Second No: = " + two + " <br />");
	document.write(one + " + " + two + " = " + add + "<br/>");
	document.write(one + " - " + two + " = " + minus + "<br/>");
	document.write(one + " * " + two + " = " + multiply + "<br/>");
	document.write(one + " / " + two + " = " + divide + "<br/>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Pliki ćwiczeń
Nie znaleziono załącznika
Nie znaleziono załącznika